Menu
Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt
tel: /67/ 263 01 60
e-mail: szkzakrzewo@gmail.com
TELEFON ALARMOWY

/67/ 344 25 00*

*całodobowy

 

Samorządowy Zakład Komunalny w Zakrzewie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie    art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), decyzją nr BD.RZT.70.44.2021 z dnia 16 lipca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zakrzewo od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Wysokość taryf przedstawia się następująco:

            1)   zaopatrzenie w wodę:   3,60 zł netto (3,89 zł brutto) za 1 m3 wody,

            2)   odprowadzanie ścieków:  8,15 zł netto (8,80 zł brutto) za 1 m3 odprowadzonych ścieków.

Zarządzenie nr 3.2020 Kierownika Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Zakrzewo, ustala się stawkę opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakrzewo w kwocie:

                 15,28 zł netto (16,50 zł brutto) za 1 m3 ścieków odebranych.

 

 

DODATKOWE USŁUGI :

 

Koparka  - 150,00 zł /h

ciągnik z przyczepą - 120,00  zł/h

ciągnik z rębak - 120,00 zł/h

WUKO - 150,00 zł/h

Widlak - 100,00 zł/h

 

 

Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy